Mielenterveys

Nopea ja helppo pääsy mielenterveyspalveluihin on taattava kaikille kymenlaaksolaisille. Panostetaan erityisesti ennaltaehkäiseviin palveluihin, jotka ovat sekä sosiaalisesti, inhimillisesti että taloudellisesti paras vaihtoehto.

Lisätään matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita, joissa apua voi saada ilman ajanvarausta. Erityisesti lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen kysynnän kasvuun on vastattava.

Siinä vaiheessa, kun ongelmien ennaltaehkäisy ei enää riitä, on oltava hyvin toimivat hoitopolut nopean ja yksilöllisesti oikeanlaisen hoidon saamiseksi viiveettä.

Varmistetaan, että jokaisessa Kymenlaakson kunnassa on edes liikkuvana palveluna toimiva mielenterveyspalvelupiste ja toteutetaan terapiatakuu Kymenlaaksossa.

Ikääntyminen

Oikeus oman näköiseen ikääntymiseen on jokaisen perusoikeus. Laadukkaat ja yksilöä kunnioittavat ikäihmisten palvelut kautta maakunnan ovat kunnia-asia sekä päätöksentekijöille että työntekijöille. 

Panostetaan  ikääntyvien kymenlaaksolaisten yksilöllisiin tarpeisiin terveyden- ja sosiaalihuollon palveluissa sekä hoiva- ja asumispalveluissa. Kuullaan palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa ikääntyneitä.

Silloin, kun henkilö ei itse pysty ilmaisemaan tarpeitaan, on omaisten kuuleminen tärkeää. Erilaisten tarpeiden ja toiveiden toteutumiseksi hyvinvointialueella tulee olla kokonaissuunnitelma iäkkäiden hoidosta ja hoivasta.

Tunnustetaan vanhusten yksinäisyys. Etsitään ja kehitetään asian korjaamiseksi erilaisia keinoja yhdessä kuntien ja järjestöjen kanssa. Huolehditaan yksilön oikeuksista ja arvokkuudesta sekä oikeudesta vaikuttaa omaan elämään myös sairauden ja hoivan tarpeen äärellä.

.

.

Hyvinvoivat työntekijät

Toimivan hyvinvointialueen perusta ovat hyvinvoivat työntekijät. Hyvinvointialueen on alusta alkaen tavoiteltava asemaa Suomen parhaana sote-alan työnantajana.

Huomioidaan työntekijöiden tarpeet, kannustetaan työntekijöitä ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen koulutusten avulla. Tarjotaan työntekijän näkökulmasta luotettavat hallinnolliset rakenteet käytännön työn tueksi.

Meillä on ollut pitkään vaikeuksia houkutella riittävästi sote-alan osaajia Kymenlaaksoon. Tämän on muututtava. Tunnistetaan ja tunnustetaan alueen haasteet osaavan työvoiman saamisessa. 

Otetaan päätöksenteossa työntekijät aktiivisesti mukaan kehittämiseen. Luodaan työntekijöille helposti käytettäviä palautteenantokanavia ja taataan, että palautteet huomioidaan päätöksenteossa.

Palvelujen saavutettavuus

Kymenlaakson erilaisten alueiden huomioiminen on hyvinvointialueen palveluiden saavutettavuuden kannalta välttämätöntä. Terveyden- ja sosiaalihuollon palveluiden pariin on päästävä asuinalueesta riippumatta.

Palveluiden saavutettavuus taataan sosiaali- ja terveyskeskusten sekä perhekeskusten lisäksi liikkuvilla yksiköillä, jotka tuovat palvelut pienimpiinkin taajamiin.

Kehitetään erilaisia digipalveluja niissä palveluissa ja käyttäjäryhmissä, joissa digitaalisuus on luontaista. Panostetaan joukkoliikenteen kehittämiseen palveluiden saavuttamisen näkökulma huomioiden.

Pidetään huoli siitä, että Kymenlaaksossa on jatkossakin tarjolla myös erikoissairaanhoidon palveluita, ympärivuorokautinen päivystys- ja leikkaustoiminta mukaan luettuina. 

Laadukkailla julkisilla sosiaali- ja terveyspalveluilla taataan palveluiden yhdenvertaisuus kaikkia ihmisryhmiä kohtaan. Huomioidaan palvelujen suunnittelussa eri ikäryhmien lisäksi sekä vammaiset, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt että maahanmuuttajat.

Pidetään huolta, että yhdenvertainen ja hyväksyvä ilmapiiri vallitsee kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tarjotaan henkilökunnalle tähän tarvittavaa koulutusta.

Ilmastotekoja

Hyvinvointialueen on huomioitava ilmasto- ja ympäristövaikutukset päätöksenteon kaikilla tasoilla. Pyritään kunnianhimoisesti hiilineutraaliuteen koko hyvinvointialueen toiminnassa.

Vähäpäästöisempi hyvinvointialue saavutetaan tehokkaammalla kiertotaloudella, uusiutuvalla energialla, energiatehokkuudella ja omavaraisuudella sekä hiilensidonnalla.

Käytännössä tämä tarkoittaa hiilijalanjäljen, luonnonvarojen käytön ja ympäristövaikutusten huomioimista muun muassa hankintapäätöksissä ja ruokapalveluissa.

Meidän tulee tehdä päätöksiä, jotka kestävät tarkastelua vielä vuosikymmenten kuluttua. Kestävät taloudelliset ratkaisut tarkoittavat vastuullisuutta niin hyvinvointialueen asukkaita kuin luontoa kohtaan.

Puututaan luonnon monimuotoisuuden hupenemiseen maakunnassamme. Huomioidaan luonnonvarojen käyttö, uhanalaiset lajit ja vesistöt sekä nostetaan lähiluonnon ja -metsien merkitys myös hyvinvoinnin kannalta kunniaan.

Ilmastonmuutos ei odota ja toimenpiteitä pitää tehdä nyt. Myös aluevaalit ovat ilmastovaalit.

Jaa: