Lasten Kouvola

Turvataan jokaisen lapsen oikeus laadukkaaseen koulutukseen aina varhaiskasvatuksesta korkea-asteen opintoihin. Pidetään jatkossakin huolta siitä, että päiväkotien ryhmät pysyvät pieninä.

Tarjotaan laadukasta opetusta minimivaatimuksia enemmän ja toteutetaan suunniteltu kouluverkkouudistus.

Tunnistetaan lasten, nuorten ja perheiden haasteet ja tarjotaan perheille tukea nopeasti. Varmistetaan, ettei yksikään putoa kelkasta puuttumalla eriarvoistumiseen ja syrjäytymiseen jo varhaisessa vaiheessa.

Puututaan päiväkodeissa, kouluissa ja verkossa tapahtuvaan kiusaamiseen, rasismiin ja väkivaltaan. Nimetään häirintäyhdyshenkilö jokaiseen päiväkotiin ja kouluun. Tehostetaan koulujen ja poliisin keskinäistä yhteistyötä.

Tuotetaan lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita yhden luukun periaatteella. Vastataan perheiden erilaisiin tarpeisiin ja muistetaan, ettei perhe välttämättä ole perinteinen äidin, isän ja lasten ydinperhe.

Panostamalla lapsiin ja lapsiperheisiin, teemme Kouvolasta entistä houkuttelevamman kotipaikan. Edulliset asumiskustannukset ja hyvä sijainti jo tukevat tätä mielikuvaa.

Kestävä talous

Elinvoiman takaamiseksi Kouvolan talous on saatava kuntoon. Vuosien ajan kertynyt rakenteellinen alijäämä osoittaa, että monessa on menty pieleen. Palvelut on mitoitettava Kouvolan kokoisiksi ja muuttotappiota on vähintään hidastettava.

Varmistetaan, että Kouvola on muunkin, kuin sijainnin kannalta yrityksiä puoleensavetävä paikka. Luodaan innovatiivisuuteen, kokeiluun ja ylipäänsä yrittäjyyteen kannustava ilmapiiri ja korostetaan pienyrittäjyyden tärkeyttä. Painotetaan kunnallisissa hankinnoissa paikallisuutta ja ekologisuutta.

Panostetaan kunnalliseen edunvalvontaan. Kouvolan pitää näkyä ja kuulua niin maakunnan kuin valtakunnan tasolla. Maakunnallista yhteistyötä on kehitettävä ja unohdettava turha vastakkainasettelu.

Parannetaan kunnallista päätöksentekoa, jotta jatkossa asiat eivät junnaisi valtuustossa. Luotetaan viranhaltijoiden asiantuntijuuteen ja perustetaan päätökset tutkittuun tietoon. Kyläpolitikointiin ole varaa.

Luottamus rakentuu avoimuuteen ja päätöksenteon läpinäkyvyyden varaan. Ne eivät ole ainoastaan hyvän hallintotavan edellytyksiä, vaan uskon niiden kannustavan myös kuntalaisia osallistumaan yhteisten asioiden edistämiseen.

Kestävässä Kouvolassa turvataan saavutettavat peruspalvelut koko kaupungissa. Kestävässä Kouvolassa uskalletaan kuitenkin tehdä muutoksia ja tarvittaessa tiivistää toimia. On vain yksi yhteinen Kouvola.

.

Hiilineutraali Kouvola

Vaikka ilmastonmuutos on globaali ilmiö, voimme vaikuttaa siihen myös paikallisesti. Tulevien vuosikymmenten aikana on välttämätöntä vähentää päästöjä radikaalisti.

Kouvola on ollut vuodesta 2019 lähtien mukana hiilineutraalien kuntien HINKU-verkostossa ja olemme sitoutuneet tavoittelemaan 80 % päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Vähäpäästöisempi Kouvola saavutetaan tehokkaammalla kiertotaloudella, uusiutuvalla energialla, energiatehokkuudella ja omavaraisuudella sekä hiilensidonnalla.

Huomioidaan myös luonnon kantokyvyn mukainen ja kestävä metsienhoito. Luovutaan avohakkuista, osallistutaan ympäristöministeriön HELMI-hankkeeseen ja suojellaan METSO-ohjelmaan soveltuvat kohteet.

Puututaan luonnon monimuotoisuuden hupenemiseen myös paikallistasolla. Huomioidaan luonnonvarojen käyttö, uhanalaiset lajit ja vesistöt sekä nostetaan lähiluonnon ja -metsien merkitys myös hyvinvoinnin kannalta kunniaan. Luonto on meille elintärkeä.

Yhdenvertainen arki

Vaikka Suomi on globaalissa vertailussa tasa-arvon mallimaa, riittää meilläkin tehtävää. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus eivät tarkoita sukupuolten häivyttämistä, vaan yhdenvertaista kohtelua sukupuolesta tai taustasta riippumatta.

Pidetään tasa-arvo ja yhdenvertaisuus näkyvästi ja läpileikkaavasti mukana päätöksenteossa. Vahvistetaan sukupuolivaikutusten arviointia kaikessa päätöksenteossa ja korvataan sukupuolittuneet ammattinimikkeet uusilla. Tehdään tilaa vammaisten henkilöiden ja vähemmistöjen osallistumiselle politiikkaan.

Yhdenvertaisuuden edistämisen rinnalla meidän on puututtava kasvavaan eriarvoistumiseen. Muutetaan rakenteita ja käytäntöjä niin, että jokaisella on yhtäläiset mahdollisuudet toteuttaa itseään sukupuolesta, taustasta tai varallisuudesta riippumatta.

Kunnat voivat tehdä merkittäviä tekoja tasa-arvon edistämiseksi. Varataan kuntien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön resursseja. Lisätään muun muassa anonyymiä rekrytointia. Tätä on jo meillä kokeiltu.

Mahdollistetaan kaikkien osallistuminen päätöksentekoon ja varmistetaan, ettei ketään vaienneta päätöksenteossa häirinnän tai vihapuheen kautta.

Asenteet ja arvot opitaan jo pienenä. Huolehditaan myös koulujen ja päiväkotien tasa-arvoisuudesta ja puretaan turhia sukupuolirooleja lasten arjesta. Yhdenvertaisesta arjesta hyötyvät niin ihmiset kuin yhteiskunta, ja yhteisen edun eteen tarvitaan kaikkien osallistumista.

Hyvinvointi & mielenterveys

Pidetään huolta kuntalaisista ja varmistetaan, että peruspalvelut ovat kaikkien saavutettavissa. Panostetaan erityisesti ennaltaehkäiseviin palveluihin, jotka ovat sekä sosiaalisesti, inhimillisesti että taloudellisesti paras vaihtoehto.

Huolehditaan mielen hyvinvoinnista takaamalla kaikille pääsy mielenterveyden peruspalveluiden piiriin korkeintaan kuukauden päästä yhteydenotosta. Lisätään matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita, joissa apua voi saada ilman ajanvarausta.

Puututaan erityisesti poikien ja miesten syrjäytymiseen, eikä hinta saa muodostua esteeksi palvelujen käyttämiselle.

Panostetaan ihmisten elämänlaatuun tarjoamalla mahdollisuuksia harrastaa niin liikuntaa kuin kulttuuria. Ei enää leikata näistä palveluista, joita on viime vuosina juustohöylätty useasti.

Tehdään tulevalla valtuustokaudella liikuntapoliittinen ohjelma ja taataan jokaiselle kouvolalaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus harrastukseen koulupäivän yhteydessä Suomen mallin mukaan.

Kunnioitetaan kaikkia elämänvaiheita. Tarjotaan nuorille turvallisia kokoontumispaikkoja ja panostetaan myös ikääntyvien laadukkaisiin palveluihin ja osallisuuteen. Ketään ei jätetä yksin.